زیتون

بیش از 000 هکتار مزار زیتون و...

واحد دامداری

توضیح مربوط به واحد دامداری

واحد دامداری

شلیل

آلو

مزرعه یونجه

گردو

مزرعه یونجه

سیب

مزرعه ذرت علوفه‌ای

مزرعه ذرت علوفه‌ای

مزرعه ذرت علوفه‌ای

برداشت یونجه

مزارع کشت و صنعت

برداشت یونجه

برداشت یونجه

برداشت یونجه

شلیل

گلابی

واحد دامداری

واحد دامداری

واحد دامداری

واحد دامداری

برداشت ذرت علوفه‌ای

مزرعه ذرت علوفه‌ای

برداشت ذرت علوفه‌ای

مزرعه ذرت علوفه‌ای

مزرعه ذرت علوفه‌ای