علی مزرعتی رئیس هیات مدیره

علی رضائی رودباری مدیر عامل و عضو هیات مدیره

بابک جلفایی مدیر کشاورزی و عضو هیات مدیره

حسین رفیع زاده مدیر دامپروری و عضو هیات مدیره