در ده سال اخیر 168،196 میلیون ریال سرمایه گذاری توسعه‌ای در بخش های مختلف شرکت انجام شده است. این سرمایه گذاریها هم در جهت توسعه افقی (کمی) و هم در جهت توسعه عمودی (کیفی) انجام شده است. در حال حاضر واحد دامپروری شرکت یکی از پنج واحد گاوداری بزرگ کشور میباشد. شرکت در راستای ارتقای بهبود کیفیت فرآیند تولید برای اولین بار در سال 1387 موفق به اخذ گواهی ISO 9001-2000 و در سال 1396 موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 شد. اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکههای مدرن و توسعه سیستمهای آبیاری به منظور ارتقاء بهرهوری از منابع آب و خاک و افزایش راندمان تولید محصولات زراعی و باغی از اهم برنامه های توسعهای بخش کشاورزی این مجتمع میباشد؛ به گونهای که هم اکنون هشت دستگاه سیستم سنتر پیوت و یک دستگاه لینیر در اراضی این شرکت استقرار یافته و در حال بهره برداری میباشد. همچنین، افزایش ظرفیت تولید و بهینهسازی فرآیند تولید در واحد گاوداری در 3 سال اخیر انجام در پی آن مقدار تولید شیر خام شرکت از روزانه 100 تن به 130 تن افزایش یافت. با عنایت به این اطلاعات پیشبینی میشود در آینده شاهد اثرات مثبت این طرحها در افزایش بهره وری تولید و ارتقاء کیفیت تولید در این شرکت باشیم.